A A A

2% z daní

Vážení rodičia,

 

v roku 2011 je Občianske združenie SOU Komenského Pezinok zaregistrované v notárskej komore ako prijímateľ 2% z daní fyzických a právnických osôb za zdaňovacie obdobie – rok 2010. Obraciame sa na Vás s prosbou o podporu nášho združenia aj touto formou. Získané peniaze sa použijú na podporu činnosti SOŠ, najmä kultúrnych a športových aktivít našich žiakov ako aj na skvalitnenie pedagogického procesu. V roku 2011 je formálna stránka poukázania 2% z daní fyzických a právnických osôb upravená nasledovne :

 

1. Fyzické osoby, ktoré nemajú príjem z podnikateľskej činnosti a daňové priznanie im spracováva zamestnávateľ, podávajú "Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane" a "Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti". Obe tieto tlačivá sú v prílohe. Pokiaľ by Ste potrebovali ďalšie tlačivá, môžete si ich vyzdvihnúť u zást. riad. pre TV alebo predsedu OZ. Vo vyhlásení sú priamo vyplnené údaje o prijímateľovi, takže stačí doplniť Vaše údaje. Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti Vám potvrdí zamestnávateľ a takisto vyplní potrebné údaje vo vyhlásení. Vyplnené a potvrdené tlačivá je potrebné doručiť na daňový úrad podľa miestnej príslušnosti Vášho trvalého bydliska do 30.4.2011, alebo ich doručte cez Vaše deti do SOŠ a my ich doručíme na DÚ.

 

 

2. Všetci ostatní, t.j. tí, ktorým daňové priznanie v rámci ročného zúčtovania nespracováva zamestnávateľ a podávajú sami daňové priznanie typu PO, FO typ A resp. FO typ B, len vyplnia príslušný oddiel daňového priznania a daňové priznanie odovzdajú na svojom daňovom úrade do 31.3.2011.

 

Za Vašu podporu vopred ďakujeme

 

 

Za správnu radu združenia

 

 

Ing. Červenka Milan-predseda združenia

 
681617