A A A

Aktivity


Kurz kľúčových zručností


Cieľom kurzu je získanie lektorských zručností pedagogických pracovníkov pri nácviku jednotlivých kľúčových kvalifikácií s orientáciou na ich využitie v praxi u zamestnávateľa a v podnikaní (napr. efektívna komunikácia, sebapoznanie a motivácia, časový manažment, stres a jeho zvládanie, kooperácia, tvorivosť a riešenie problémov, samostatnosť, výkonnosť a zodpovednosť, odôvodňovanie a hodnotenie...) zážitkovými metódami.

Kurz práce s PC


Kurz práce s výpočtovou technikou pre pedagogických pracovníkov je zameraný na teoretické zvládnutie základov práce s PC, informačných technológií (IT) a získanie praktickej zručnosti vo využívaní PC a IT vo výchovno – vzdelávacom procese.

Kurz podnikateľských zručností


Problematika základných odborných vedomostí potrebných pre začatie podnikania je zahrnutá vo viacerých odborných predmetoch, ktoré žiaci absolvujú počas štúdia na SVOŠ. Nie všetci sú v rámci vyučovania zaradení do projektu Cvičné firmy. Tento kurz dáva možnosť aj žiakom mimo tohto projektu získať reálnejší pohľad na podnikanie a problematiku s podnikaním súvisiacu. Žiaci SOU budú do takejto aktivity zaradení po prvýkrát a po vyhodnotení tejto pre SOU pilotnej aktivity, škola uvažuje o zaradení cvičných foriem do učebného plánu.

Spracovanie curricula


Curriculum pre jednotlivé predmety rozšírené o možnosť využívania odborných software systému Horec-w pre oblasť hotelierstva a systému Blue Gastro pre oblasť gastronómie na hodinách praktického vyučovania spracuje skúsený pedagóg, ktorý má prax v príprave curricula a využije námety a odporúčania pedagógov zúčastnených v projekte. Curriculum bude spracované v podobe, ktorú vyžaduje akreditačná komisia, ktorej bude predložené na akreditáciu. Následne bude rozpracované do podoby využiteľnej v praxi, vytlačené a dané na využitie pedagógom škôl a ďalším záujemcom.

Deň “Otvoreného regiónu”


Deň “Otvoreného regiónu” je pilotne overovaná aktivita zameraná na praktický nácvik modelovej situácie: fungovanie rekreačného zariadenia na princípe cvičnej firmy. Aktivita je zabezpečovaná v spolupráci Obecného úradu Štefanová, Hotelom Galbov Mlyn, Informačnou kanceláriou v Pezinku a v Modre, Malokarpatským osvetovým strediskom v Modre a v projekte zapojených škôl.

 
686088