Druhé kolo prijímacieho konania

Prihlášku na štúdium je možné podať cez EduPage.

Každému uchádzačovi bude zaslaná pozvánka na prijímaciu skúšku.

Prijímacia skúška sa uskutoční 20. júna 2023.

Riaditeľka školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 23. júna 2023.

Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača najneskôr do 28. júna 2023 písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

 

Druhé kolo prijímacieho konania